Buďte v obraze a nechte nás, ať za Vás hlídáme veškeré dotační tituly na míru, vč. těch méně známých! Chci vědět víc

Přehled aktuálních dotačních titulů pro města a obce

Které místo v Česku je nejlepší pro život? A kde jsou na tom naopak nejhůře? Kvalita života je často posuzována na základě vybavení menších i větších obcí a měst, vybudované infrastruktury a v neposlední době i přístupu k životnímu prostředí. Víme, jak těžké je zorientovat se v aktuálních dotačních programech a s přicházejícím programovým obdobím 2021 – 2027 neočekáváme v tomto ohledu nikterak zásadní změny. Rádi městům, obcím, ale i domácnostem a podnikatelům pomůžeme s výběrem vhodného dotačního programu, vypracováním žádosti, administrací projektu a následnou realizací! Pomůžeme dosáhnout toho, abyste mohli čerpat dotace od nižších tisíc až po desítky milionů Kč.

Pro představu, které výzvy jsou a pravděpodobně budou vypisovány je dobré si připomenout 5 zásadních hrozeb, které nejvíce ovlivňují životní prostředí a na jejichž řešení jsou výzvy směrovány. Tyto hrozby rezonují každým dotačním programem a každou výzvou s jejichž zpracováním klientům pomáháme.

ZNEČIŠTĚNÉ OVZDUŠÍ!
ZTRÁTA BIODIVERZITY!
ODLESŇOVÁNÍ
NEDOSTATEK VODY!
KLIMATICKÁ ZMĚNA!

SEZNAM AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÝCH
“ZELENÝCH” DOTAČNÍCH VÝZEV

(poslední aktualizace 15. září 2020)

Evropské dotace pro obce a města

název ukončeno max. plnění popis
Veřejné osvětlení 31.10.2020 2 mil. Kč nebo 50% Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení v obcích.
Modernizace rozhlasu 17.12.2020 Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.
Dobíjecí stanice 30.11.2020 Podpora infrastruktury pro alternativní paliva. Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic.
Výzva č. 4A „Bergen“ 30.10.2020 26 mil. Kč nebo 90% Zavádění vybraných prvků modré a zelené infrastruktury v regionech, obcích a jejich okolí.
151. výzva 30.11.2020 85% Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci. Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.
Implementace krajských akčních plánů 31.5.2021 Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání), zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ.
148. výzva 17.12.2020 85% Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány v „Registru svahových nestabilit“.
Rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva a CNG plnící stanice 30.9.2020 30% Rozvoj a zlepšování nízkouhlíkových dopravních systémů šetrnějších k životnímu prostředí s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu.
154. výzva 1.2.2021 85% Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech.
1/2017 IFN výzva 31.12.2020 25% Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení.
139. výzva 2.11.2020 100% Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů. Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba.
141. výzva 2.11.2020 60% Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.
146. výzva 2.3.2021 70% Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.
144. výzva
(velká Dešťovka)
11.1.2021 95% Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů, srážkové vody, vodní díla.
Udržitelná mobilita, bezpečnost pro pěší dopravu závislé na území 85% Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší.
Cyklodoprava závislé na území 85% Výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.
Ekologizace vozového parku
(veřejná doprava)
závislé na území 85% Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro městskou hromadnou dopravu.
Energetické úspory v bytových domech 30.11.2020 40% Zlepšení tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí budovy Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu. Výměna zdroje tepla pro vytápění. Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody. Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů. Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající oze nebo zemní plyn.
Obnova lesních porostů po kalamitách 27.10.2020 40 mil. Kč nebo 100% Operace má podpořit snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi.
Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 27.10.2020 1 mil. Kč nebo 100% Operace je zaměřena na podporu hromadné ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek) od doby výsadby do stádia zajištění.
Přeměna porostů náhradních dřevin 27.10.2020 40 mil. Kč nebo 100% Operace je zaměřena na podporu rekonstrukce porostů náhradních dřevin.

Národní dotace pro obce a města

název ukončeno max. plnění popis
Projekty proti suchu 29.1.2020 5 mil. Kč nebo 90% Nová dotační výzva se zaměřuje na financování nákladů na projektovou přípravu, pro které bude následně vypsaná výzva v OPŽP 2021–2027.
Zmírnění kůrovcové kalamity 18.9.2020 398 Kč / m3 Finanční příspěvek pro zmírnění kůrovcové kalamity z nahodilé těžby za rok 2019.
Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny 15.9.2020 1 mil. Kč nebo 100% Cílem Výzvy je podpora realizace adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.
Územní studie krajiny 31.12.2023 10% Cílem výzvy je podpora zpracování územních studií krajiny, které obcím poslouží jako komplexní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině.
Nelegální sklady odpadů 31.12.2020 40 mil. Kč nebo 80% Výzva se zaměřuje na podporu odstraňování nelegálních skladů odpadů a sanaci havarijních stavů.
Zdroje pitné vody 18.12.2020 3 mil. Kč nebo 80% Dotace na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchových) či na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu. Na zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.
Zelená stuha 1.4.2021 800 000 Kč nebo 100% Zakládání a obnova ploch a prvků zeleně, přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, výstavba či rekonstrukce drobných stavebních objektů, pořízení a instalace mobiliáře, péče o stávající vegetační prvky (zeleň) včetně pořízení nezbytného technického vybavení, revitalizace vodních toků a vodních ploch, demolice stávajících funkčně a esteticky závadných zařízení ve veřejných prostranstvích a následná revitalizace těchto ploch v souladu s daným venkovským prostředím, realizace projektů environmentálního vzdělávání a výchovy.
Výsadba stromů 30.4.2021 250 000 Kč nebo 100% Dotační program na podporu komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Získat dotaci až 250 tisíc korun, zasadit stromy a zapojit se do celonárodní iniciativy #sazimebudoucnost může prakticky každý. Příspěvek je určen k úhradě sazenic, potřebného materiálu i následné péče o stromy.
Alternativní pohony 31.10.2020 1 mil. Kč nebo 40% Dotace na vozidla s nízkými nebo nulovými emisemi. Spolu s vozidly na alternativní pohon jsou podporovány i dobíjecí stanice. Připraveno je celkem 100 milionů korun.
Domovní čistírny odpadních vod 30.6.2021 80% Vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel v lokalitách, kde napojení na společnou kanalizaci a čistírnu není technicky možné, nebo by bylo finančně náročné. Příspěvek se vztahuje pouze na čistírny u budov využívaných k trvalému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a u budov ve vlastnictví obce. Soustava musí zároveň odkanalizovat minimálně 30 procent z celkového počtu obyvatel v dané části obce či města.
Energetický management 30.9.2020 500 000 Kč nebo 70% Dotace je určena na tvorbu dokumentů nutných k zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.
Zpracování dokumentů pro projekty řešené metodou EPC 30.9.2020 200 000 Kč nebo 70% Dotace je určena na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a/nebo u veřejného osvětlení a doporučení, zda jsou objekty a/nebo veřejné osvětlení vhodné pro realizaci EPC projektu. Dále je dotace určena organizačním složkám státu a jejich příspěvkovým organizacím na zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC.
Zpracování územní energetické koncepce 30.9.2020 400 000 Kč nebo 50% Předmětem dotace je zpracování územní energetické koncepce. Povinnost pro kraje a hlavní město Prahu zpracovat ÚEK vychází ze zákona č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
Zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce 30.9.2020 200 000 Kč nebo 50% Předmětem dotace je zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce. Povinnost pro kraje a hlavní město Prahu zpracovat ÚEK vychází ze zákona č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
Výzva
č . 3/2020
2.10.2020 1.5 mil. Kč Přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti nebo v pitné vodě pro veřejnou potřebu.
Podpora obcím na zajištění nákladů a péče o zvířata 30.11.2020 100% Náklady spojené s umístěním zvířat do náhradní péče nebo předběžné náhradní péče.
Péče o válečné hroby 30.11.2021 Péče o válečné hroby

Krajské dotace

Program obnovy venkova, péče o životní prostředí, územní plánování a regionální rozvoj, lesní hospodářství, vodní hospodářství, ekologická výchova, kotlíkové dotace a mnoho dalších dotačních programů a grantů vypisují jednotlivé kraje na území České republiky. Zpravidla se nejedná o sjednocené termíny, bylo by tedy velmi namáhavé držet zde aktuální přehled. Přesto krajské dotace jsou velmi atraktivním a relativně dostupným zdrojem financování. Při konzultaci s klientem vždy bereme v úvahu vyhlašované dotační tituly a granty v příslušném kraji a pomáháme s jejich zajištěním.

Dotace okresních měst

Oproti evropským, národním a krajským dotacím se jedná o menší sestřičku, přesto i zde lze nalézt zajímavé dotační programy a granty. Převážně se však jedná (vyjma krajských měst) o podporu volnočasových a sportovních aktivit. Světlou výjimkou jsou právě dotační tituly a granty krajských – okresních měst, které nabízejí podporu také v péči o životní prostředí, rozvoji venkova či ekologického vzdělávání.

Pojďte do toho s námi! Nechceme žádné poplatky předem, nic nám až do obdržení dotace neplatíte a dostáváte od nás komplexní řešení na klíč! Vždy prověřujeme veškeré evropské, národní i krajské zdroje, vybíráme pro Vás nejvhodnější dotační program, vypracováváme podrobné žádosti a vše za klienta vyběháme. Mějte dotace bez starostí a pojďte do toho s námi!

Nezávazná poptávka

    Domluvte si s námi bezplatnou konzultaci

    Zajímáte se o dotace pro firmu, rozvoj Vašeho podnikáním, obec, domácnost či pro samotné fyzické osoby? Využijte formulář níže a napište nám. Obratem se ozveme zpět, reagujeme i o víkendech, čas hraje u dotací důležitou roli.
    Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.