Buďte v obraze a nechte nás, ať za Vás hlídáme veškeré dotační tituly na míru, vč. těch méně známých! Chci vědět víc

Přehled aktuálních dotačních titulů pro podnikatele, malé, střední a velké podniky

Snižování emisí provozoven, prevence vzniku a využití odpadu, technologie, inovace, obnovitelné zdroje energie, zpracovatelský průmysl, stavebnictví, energetika a další dotační programy se postupně otevírají z evropských a národních fondů. Málokteré podniky a podnikatelé si mohou dovolit tyto příležitosti přehlížet. Evropská unie se zavázala k zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí a své aktivity touto cestou také směruje. EU vyhlásila cíle vztahující se na nakládání s odpady, využívání obnovitelných zdrojů energie, snižování emisí či ke stavění budov s téměř nulovou spotřebou energie. Dotační programy v těchto a souvisejících oblastech se rozšiřují a každý z nás by si měl tyto příležitosti uvědomit a nenechat si je utéct! Rádi všem pomůžeme s výběrem vhodného dotačního programu, vypracováním žádosti, administrací projektu a následnou realizací! Pomůžeme dosáhnout toho, abyste mohli čerpat dotace od nižších tisíc až po desítky milionů Kč.

Pro představu, které výzvy jsou a pravděpodobně budou vypisovány je dobré si připomenout 5 zásadních hrozeb, které nejvíce ovlivňují životní prostředí a na jejichž řešení jsou výzvy směrovány. Tyto hrozby rezonují každým dotačním programem a každou výzvou s jejichž zpracováním klientům pomáháme.

ZNEČIŠTĚNÉ OVZDUŠÍ!
ZTRÁTA BIODIVERZITY!
ODLESŇOVÁNÍ
NEDOSTATEK VODY!
KLIMATICKÁ ZMĚNA!

SEZNAM AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÝCH
“ZELENÝCH” DOTAČNÍCH VÝZEV

(poslední aktualizace 1. září 2020)

Evropské dotace pro podnikatele, malé, střední a velké podniky

název ukončeno max. plnění popis
Zateplení a úspory energií bude vyhlášeno 50 mil Kč nebo 50% snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity v podnikatelském sektoru
Obnovitelné zdroje energie 30.9.2020 15 mil. EUR nebo 80% Větrné elektrárny, elektrická a plynová tepelné čerpadla, fototermické systémy, vyvedení tepla z bioplynových stanic, biomasa, malé vodní elektrárny.
Investice v akvakultuře 27.10.2020 Investice v akvakultuře.
Produktivní investice do akvakultury 27.10.2020 Produktivní investice do akvakultury.
Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním 27.10.2020 Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním.
Investice do zpracování produktů 27.10.2020 Investice do zpracování produktů v rybářském průmyslu.
Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě 18.12.2020 35 mil. Kč Technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě. Technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho plnění v rámci místní infrastruktury.
Úspory energie v SZT 1.3.2021 200 mil. Kč nebo 50% Maximální využití kombinované výroby elektřiny a tepla, výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií, rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií, instalace a modernizace technologických zařízení souvisejících s distribucí, instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek, instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TV, instalace a rekonstrukce výtopen na zemní plyn.
Podpora rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva a CNG stanic 30.9.2020 30% Rozvoj a zlepšování nízkouhlíkových dopravních systémů (včetně systémů s nízkou hlučností) šetrnějších k životnímu prostředí s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu.
154. výzva 1.2.2021 85% Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech.
1/2017 IFN výzva 31.12.2020 25% Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení.
110. výzva 4.1.2021 100% Posílit biodiverzitu.
134. výzva 1.10.2020 85% Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů.
139. výzva 2.11.2020 100% Péče o vzácné druhy a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů. Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba.
141. výzva 2.11.2020 60% Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.
146. výzva 2.3.2021 70% Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.
144. výzva
(velká Dešťovka)
11.1.2021 95% Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů, srážkové vody, vodní díla.
Ekologizace vozového parku (veřejná doprava) závislé na území 85% Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro městskou hromadnou dopravu.
Energetické úspory v bytových domech 30.11.2020 40% Zlepšení tepelně-technických vlastností stavebních konstrukcí budovy. Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu. Výměna zdroje tepla pro vytápění. Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody. Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů. Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny.
18. výzva příjmů žádostí o podporu z OP Rybářství 2014 – 2020 říjen 2020 Inovace, investice od akvakultury, recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním, investice do zpracování produktů.
Vzdělávací zemědělské akce 27.10.2020 1 mil Kč
nebo 85%
Cílem programu je posílit znalostní základnu a podpořit předávání znalostí v zemědělství, potravinářství a lesnictví. K jeho naplňování povede podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětví zemědělství, potravinářství a lesnictví. V rámci programu bude podporována realizace vzdělávacích akcí za účelem odborného vzdělávání a zvýšení kvalifikace jednotlivých pracovníků v zemědělství, potravinářství a lesnictví.
Informační zemědělské akce 27.10.2020 1 mil. Kč/85% Cílem programu je posílit znalostní základnu a podpořit předávání znalostí v zemědělství, potravinářství a lesnictví. K jeho naplňování povede podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětví zemědělství, potravinářství a lesnictví. V rámci programu bude podpora zaměřena na poskytování informací a předávání zkušeností v případě témat, která lze aplikovat v zemědělské výrobě, potravinářství a lesnictví.
Lesnická infrastruktura 27.10.2020 8 mil. Kč/90% a) Výstavba nových lesních cest 1L a 2L
b) Rekonstrukce stávajících lesních cest 1L a 2L
Zahájení činnosti mladých zemědělců 27.10.2020 1.2 mil. Kč Podpora je poskytována na realizaci podnikatelského plánu.
Investice do nezemědělských činností 27.10.2020 10 mil. Kč nebo 45% Cílem operace jsou investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou vybraných ekonomických činností.
Podpora agroturistiky 27.10.2020 10 mil. Kč nebo 45% V rámci této operace budou podporovány investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields.
Obnova lesních porostů po kalamitách 27.10.2020 40 mil Kč nebo 100% Operace má podpořit snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi.
Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 27.10.2020 1 mil. Kč nebo 100% Operace je zaměřena na podporu hromadné ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek) od doby výsadby do stádia zajištění.
Přeměna porostů náhradních dřevin 27.10.2020 40 mil. Kč nebo 100% Operace je zaměřena na podporu rekonstrukce porostů náhradních dřevin.
Výzva č. 2A „Tromso“ 30.9.2020 19.5 mil. Kč Podporovanými opatřeními v rámci výzvy „Tromso“ je provedení dočasného (mobilního) monitoringu kvality ovzduší na regionální nebo místní úrovni, a to za účelem zjištění převládajícího typu znečištění včetně koncentrací znečišťujících látek a identifikace zdroje tohoto znečištění.
Výzva č. 4A „Bergen“ 30.10.2020 26 mil. Kč nebo 90% Zavádění vybraných prvků modré a zelené infrastruktury v regionech, obcích a jejich okolí.

Národní dotace pro podnikatele, malé, střední a velké podniky

název ukončeno max. plnění popis
Podpora výstavby, rekonstrukce, obnovy a odbahnění rybníků 16.11.2020 Podpora výstavby, rekonstrukce, obnovy a odbahnění rybníků
Zmírnění kůrovcové kalamity 18.9.2020 398 Kč / m3 Finanční příspěvek pro zmírnění kůrovcové kalamity z nahodilé těžby za rok 2019.
Závlahy 30.9.2020 90% Pořízení komplexních závlahových systémů, výstavba a obnova čerpacích stanic, odběrné objekty, trubní rozvody, závlahové nádrže, řídící a optimalizační systémy.
Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny 15.9.2020 250 000 Kč nebo 100% Cílem Výzvy je podpora realizace adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.
Výzva č. 12/2017: Dešťovka II do vyčerpání alokace 105 000 Kč Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady. Akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady i splachování v domácnosti. Využití vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové s možným využitím vody srážkové.
Zdroje pitné vody 18.12.2020 3 mil. Kč nebo 80% Dotace na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchových) či na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody, včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu. Na zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.
Výsadba stromů 30.4.2021 250 000 Kč nebo 100% Dotační program na podporu komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Získat dotaci až 250 tisíc korun, zasadit stromy a zapojit se do celonárodní iniciativy #sazimebudoucnost může prakticky každý. Příspěvek je určen k úhradě sazenic, potřebného materiálu i následné péče o stromy.
Ekologická likvidace autovraků 31.3.2022 750 Kč/auto Dotace je určena na kompletní zpracování autovraků, respektive zpracování odpadů (komodit) z těchto autovraků v zařízeních k tomu určených s materiálovým nebo energetickým využitím, které byly odevzdané oprávněným zpracovatelům v roce 2020 a 2021.
Národní síť EVVO 30.10.2020 1 mil. Kč Realizace denních i pobytových ekologických výukových programů pro žáky mateřských škol, základních škol a středních škol.
Záchranná centra 30.10.2020 10 mil. Kč nebo 90% Vybudování chovných kapacit pro péči o velké šelmy, které jsou zadrženy, zajištěny či zabaveny a péče o ně náleží Ministerstvu životního prostředí, a to v rámci zoologických zahrad s licencí a záchranných center CITES.
Rodinné domy – zateplení 31.12.2021 550 000 Kč nebo 50% Zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah, výměna oken a dveří, odborný posudek a technický dozor, zelené střechy, využití tepla z odpadních vod, venkovní stínicí technika.
Rodinné domy – výstavba 31.12.2021 450 000 Kč nebo 50% Výstavba nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností, odborný posudek a měření průvzdušnosti obálky budovy, stavba zelené střechy, využití tepla z odpadních vod.
Rodinné domy – nákup 31.12.2021 450 000 Kč nebo 50% Dotace na nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností, stavbu zelené střechy, využití tepla z odpadních vod.
Rodinné domy – zdroje energie 31.12.2021 350 000 Kč nebo 50% Solární termické a fotovoltaické systémy, systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace), využití tepla z odpadních vod, výměna elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem, výměna lokálních topidel (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění).
Bytové domy – výstavba 31.12.2021 30% Výstavba bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností a změna již dokončeného bytového domu, který před zahájením rekonstrukce kritéria pasivního domu nesplňoval.
NOVUMM 80 000 Kč Oborová prezentace prostřednictvím společné účasti cílové skupiny na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí, které nejsou zahrnuty do seznamu oficiálních účastí na výstavách a veletrzích organizovaných MPO.
NOVUMM KET 90 000 Kč Interní projekt NOVUMM KET poskytuje podporu formou zvýhodněné služby na účast malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích se zaměřením na oblast klíčových technologií.
Energetický management 30.9.2020 500 000 Kč nebo 70% Dotace je určena na tvorbu dokumentů nutných k zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu a opatření nezbytných pro snižování energetické náročnosti.
Zpracování dokumentů pro projekty řešené metodou EPC 30.9.2020 200 000 Kč nebo 70% Dotace je určena na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a/nebo u veřejného osvětlení a doporučení, zda jsou objekty a/nebo veřejné osvětlení vhodné pro realizaci EPC projektu.
Příprava energeticky úsporných projektů 16.10.2020 200 000 Kč nebo 70% Dotace je určena na přípravu komplexně zpracovaného kvalitního energeticky úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení.
VÝZVA č . 3/2020 1.10.2020 150 000 Kč Přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti nebo v pitné vodě pro veřejnou potřebu.
Zateplení – bytové domy kontinuálně 90 mil. Kč nebo 90% Zateplení, rekuperace, výměna dveří, výměna oken a další.
Podpora včelařství 31.10.2020 180 Kč/ včelstvo
Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách 30.9.2020 72 000 Kč/ ha
Podpora restrukturalizace ovocných sadů 30.9.2020 240 000 Kč/ ha
Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství 30.9.2020 240 000 Kč/ ha
Podpora prevence šíření virových bakteriálních chorob chmele 30.9.2020 15 Kč/ sazenice

Krajské dotace

Program obnovy venkova, péče o životní prostředí, územní plánování a regionální rozvoj, lesní hospodářství, vodní hospodářství, ekologická výchova, kotlíkové dotace a mnoho dalších dotačních programů a grantů vypisují jednotlivé kraje na území České republiky. Zpravidla se nejedná o sjednocené termíny, bylo by tedy velmi namáhavé držet zde aktuální přehled. Přesto krajské dotace jsou velmi atraktivním a relativně dostupným zdrojem financování. Při konzultaci s klientem vždy bereme v úvahu vyhlašované dotační tituly a granty v příslušném kraji a pomáháme s jejich zajištěním.

Dotace okresních měst

Oproti evropským, národním a krajským dotacím se jedná o menší sestřičku, přesto i zde lze nalézt zajímavé dotační programy a granty. Převážně se však jedná (vyjma krajských měst) o podporu volnočasových a sportovních aktivit. Světlou výjimkou jsou právě dotační tituly a granty krajských – okresních měst, které nabízejí podporu také v péči o životní prostředí, rozvoji venkova či ekologického vzdělávání.

Pojďte do toho s námi! Nechceme žádné poplatky předem, nic nám až do obdržení dotace neplatíte a dostáváte od nás komplexní řešení na klíč! Vždy prověřujeme veškeré evropské, národní i krajské zdroje, vybíráme pro Vás nejvhodnější dotační program, vypracováváme podrobné žádosti a vše za klienta vyběháme. Mějte dotace bez starostí a pojďte do toho s námi!

Nezávazná poptávka

    Domluvte si s námi bezplatnou konzultaci

    Zajímáte se o dotace pro firmu, rozvoj Vašeho podnikáním, obec, domácnost či pro samotné fyzické osoby? Využijte formulář níže a napište nám. Obratem se ozveme zpět, reagujeme i o víkendech, čas hraje u dotací důležitou roli.
    Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.